Tag: Eritrean youth

“ኣነ ዘኽቲመ’የ ዓብየ። ደቀይ ድማ ድሓን ይዘኽትሙ”

“ኣነ ዘኽቲመ’የ ዓብየ። ደቀይ ድማ ድሓን ይዘኽትሙ”

By Yirgalem Fisseha - ይርጋኣለም ፍስሃ 21 ጥሪ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ ዝወጻእኩላ ዕለት! ዓሚ፡ እታ ናይ መወዳእታ ዕለት ማእሰርተይ ከመይ ከም ዝነበረት ብዝተናኽፍ ጽሑፍ ክዝክራ ፈቲነ ነይ...