“ኣነ ዘኽቲመ’የ ዓብየ። ደቀይ ድማ ድሓን ይዘኽትሙ”

“ኣነ ዘኽቲመ’የ ዓብየ። ደቀይ ድማ ድሓን ይዘኽትሙ”

By Yirgalem Fisseha – ይርጋኣለም ፍስሃ 21 ጥሪ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ ዝወጻእኩላ ዕለት! ዓሚ፡ እታ ናይ መወዳእታ ዕለት ማእሰርተይ ከመይ ከም ዝነበረት ብዝተናኽፍ ጽሑፍ ክዝክራ ፈቲነ ...

The Loss of a Hero: A time of Sadness
‘ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ውግእ ስዒሩ ይኸውን፡ እቲ ኩናት ግን ኣይተወድአን’ ዘ-ኤኮኖሚስት
Stop War Crimes in Ethiopia Today

By Yirgalem Fisseha – ይርጋኣለም ፍስሃ

21 ጥሪ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ ዝወጻእኩላ ዕለት! ዓሚ፡ እታ ናይ መወዳእታ ዕለት ማእሰርተይ ከመይ ከም ዝነበረት ብዝተናኽፍ ጽሑፍ ክዝክራ ፈቲነ ነይረ። ሎሚ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ ዝነውሐ ግዜ ካብ ዝገበሩን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ዘለዉን ብምዝካር ምሳኹም ሓቢረ ክዝክራ ደልየ’ለኹ።

ተስፋኣለም መንግስትኣብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ ካብ ዘለዉ እሱራት እቲ ዝገደመ’ዩ። ድሕሪ ውሑድ ኣዋርሕ ካብ ዝተኣስረት ጉጅለ ድማ ዳዊት ሃብተማርያምን ማቲዎስ ሃብተማርያምን ዝብሃሉ ኣሕዋት ይርከቡ። ሰለስቲኦም እዞም ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ኰንቴነራት ማይ-ስርዋ ኰይኖም ዝተፋነዉዎ ኣያታት ልዕሊ 12 ዓመት ኣቑጺሮም ኣለዉ።

ካብ ሰለስቲኦም ቀሪበ ዘይፈልጦ ዳዊት’ዩ። ሓደ ግዜ፡ ኣብታ ኣብ ማይ ስርዋ እትርከብ ክሊኒክ ተረኣኢና። ብናይ ዓይኒ ቆላሕታን ፍሽኽታን ሰላምታ ተለዋዊጥና። ቅድሚኡን ድሕሪኡን ግን ኣብ ጸሎት ብዘለዎ ትግሃት፡ ብልዙብነቱን ዘይብተኽ ሞራሉን ክጥቀስ ሰሚዐ’ለኹ። ዳዊት፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተን’ዩ።

ምስ ማቲዎስ ፈለማ፡ ጥሪ 2010 ኣብ ሕክምና ዓይኒ ማይ-ተመናይ ተራኺብና። ድሒርና ድማ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ብሓባር ንሰሙናት ደቂስና ተሓኪምና።

እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ዘይተረሓሓቓ ነናቶም ኰንተነራት ተዓጽዮም ኣለዉ። እቲ ዝበዝሕ ግዜ ጥዕና ዝስእንን ናብ ሕክምና ዝመላለስን ማቲዎስ’ዩ። ቃንዝኡ ግን ንማቲዎስ ጥራይ ኣይኰነን። ዳዊት እቲ ኣብ ኰንቴነር ተዓጽዩ፡ ምንም ክገብርን ክብልን ዓቕሚ ዘይብሉ ፍጡር፡ ነፍሲ ወከፍ ሓዉ ዝሓምመላ ደቒቕ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ’ያ። ቃንዝኡ፡ እህህታኡ፡ ብሓፈሻ ክብደት ስምዒቱ… ክመዝን እፍትን’ሞ ይኸብደኒ።

2012 – ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ካብ ዝድቅስ ኣዋርሕ ገይረ ነይረ። ንህጹጽ ረዲኤት ሕሙም ዝሓዘት መኪና ኣድሚጻ። ዋርድያ፡ ሓኪም፡ መርማሪ ዓጅቦማ ነበሩ። እቲ ሕሙም ብሰባት ተጸይሩ ንውሽጢ ኣተወ። ተስፋኣለም መንግስትኣብ’ዩ። ሸበድበድ ናይ ሓካይም ሰዓበ።

ኣብ ሳልስቱ ኣነ ንማይ-ስርዋ ስለ ዝተወሰድኩ ምስ ተስፋኣለም ካብ ሰላምታ ዝሓልፍ ናይ ዕላል ዕድል ኣይረኸብናን። እንተ ዀነ ኣብ ማይ-ስርዋ ብዛዕብኡ ዝነበረ ዕላል ብውዕዩ ኸሎ’የ ኣርኪበዮ።

እቲ ወዲ ስዉእ፡ ኣቦ ሓሙሽተ ዉሉዳት፡ ህይወቱን ህይወት ስድራኡን ዝተመሳቐሎ ተስፋኣለም፡ መግቢ ብምሕሳም መዓልታት ከም ዘሕለፈ፡ ብሓካይም ንዝግበር ሓገዝ ““ኣነ ዘኽቲመ’የ ዓብየ። ደቀይ ድማ ድሓን ይዘኽትሙ” ኢሉ ከም ዝኣበየ፡ ምልክታት ሞት ምስ ኣንጸላለዉዎ ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ እሱራት ንብዓቶም ከም ዝወድኡን ከም ዝቐበጽዎን ሰማዕኩ።

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ደቂ ተስፋኣለምን ደቂ ዳዊትን ‘ደጊም’ቶም ዝንኣሱ ማእከላይ ደረጃ፡ እቶም ዝዓበዩ ድማ ልዕሊኡን ኪንኡን በጺሖም ኣለዉ’ ኢለ እግምት።
“ኣቦይ ኣበይ ኣሎ፧” ዝብል ሕቶኦም
“ገይሹ’ሎ ክመጽእ’ዩ።” ንዝብል መተዓሻሸዊ ሰጊሩ፡
“ልቢ ሰዂዖም’ዮም” ተባሂሎም፡ ሃለዋት ኣቦታትቶም ተነጊርዎም ይኸውን ኢለ እሓስብ።

እዚ ዛንታ’ዚ ጸይሮም፡ ኣብቲ ቤት ትምህርቶም፡ ኣብ መንጎ መዛንኦም ኰይኖም፡
“ኤርትራ…
በዓል ደማ እናልቀሰ ተደምሲሱ
መስዋእታ ብሓርነት ተደቢሱ…”

ክዝምሩ ከለዉስ ልቦምከ እንታይ ትብል ትኸውን፧ ኣቦታቶም ኣብ ሕጊ ክንዲ ዝቐርቡ፡ ኣብ ዘይርእይዎም ቦታ ምስዋሮም ከመይ ይርድኦም ይኸውን፧ እታ ልዕልና ሕጊን ደቃን ብሓንሳብ ዝተጨውዩላ ኤርትራኸ ከመይ ትርኣዮም፧

ነዚ ሓቂ’ዚ ንኸይሰምዑ ኣእዛኖም ወቲፎም፡ ኣፎም ዝኸፍቱ ‘ኣሕዋት’ ድማ’ለዉና! ከስዐ’ደ..

COMMENTS