ጸሓፍቲ ክትኮኑ ትደልዩ ዶ?

ጸሓፍቲ ክትኮኑ ትደልዩ ዶ?

Do you want to learn the basics of writing stories?

ብኣሮን ብርሃነ መብዛሕትኦም ጸሓፍቲ ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት፡ ብዛዕባ ምጽሓፍ ክሓስቡ ብዙሕ ግዜ የጥፍኡ። ንምጽሓፍ ዝሕግዞም መጽሓፍቲ፡ ሶፍትወር ወይ ውን ብሉጽ ብርዒ ይገዝኡ። ምናልባት ውን ኣብ ናይ ጸሓፍቲ ክለባት ይጽንበሩ። ኣብ ኮንፈረን...

The Loss of a Hero: A time of Sadness
“Front-line workers deserve better”: CUPE Ontario opposes extension of emergency powers
Stop War Crimes in Ethiopia Today

ብኣሮን ብርሃነ

መብዛሕትኦም ጸሓፍቲ ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት፡ ብዛዕባ ምጽሓፍ ክሓስቡ ብዙሕ ግዜ የጥፍኡ። ንምጽሓፍ ዝሕግዞም መጽሓፍቲ፡ ሶፍትወር ወይ ውን ብሉጽ ብርዒ ይገዝኡ። ምናልባት ውን ኣብ ናይ ጸሓፍቲ ክለባት ይጽንበሩ። ኣብ ኮንፈረንስ ይሳተፉ። ናቶም ብሎግ ንምግባር ወብሳይት ይፈጥሩ።

ብጣዕሚ ዝናኣድ ምቅርራብ’ዩ። እንተኾነ፡ መብዛሕትኦም ሰባት ነታ ቀንዲ ክገብርዋ ዝግባእ ነገራት ኣይገብሩን። ናይ ምጽሓፍ ተበግሶ ኣይወስዱን። ብዝተወደበ መንገዲ ክጽሕፉ ኣይፍትኑን።

ብርግጽ፡ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነገር ክትግበር ዝግባእ ንሳ’ያ (ምጽሓፍ)። ስትራተጂ ክትሕንጽጽ ድቃስ ምስኣን ኣይኮነን፥ ብሉጽ ብርዒ ወይ ሶፍትወር ክትዕድግ ጁባኻ ምንኳል ኣይኮነን።

ካብ ምጽሓፍ ዝዓግተና ነገራት እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ነብስና ንዳህስስ። ሓንጎልና ነጽርዮ።

ሕጽረት ግዜ ድዩ? ነብሰ-ተኣማንነት ዘይምህላው ድዩ? ወይ ክንጽሕፍ እናተበገስና ቢራ ስለዝዕንቅፈና’ዩ?

ምናልባት ውን ብዛዕባ እንታይ ከምንጽሕፍ ስለዝሓርበተና’ዩ?

መብዛሕትና ጸሓፍቲ ክንከውን ንደሊ ኢና። ኩሉ ንዕኡ ይሕግዝ ንብሎ ነገራት ድማ ክንገብር ንፍትን።

መጽናዕቲ ነካይድ። መጽሓፍቲ ነንብብ። ብዛዕባ ክንጽሕፎ ሓሲብና ዘለና ነዕልል። ክንድቅስ ክንትንስእ ብዛዕብኡ ንሓስብ።

ርግእ ኢልና ንጥፈታትና እንተገምጊምናዮ ግን፡ ዋላሓንቲ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ንጥፈታት ምስ ምጽሓፍ ኣይቁጸሩን’ዮም።

ንግሆን ምሸትን ጸሓፋይ ክትከውን ዘለካ ልዑል ስምዒት ምድግጋም ትርጉም የብሉን። እንተድኣ ንነብስኻ ብእዝና ወጢጥካ ኣብ ሰድያ ኮፍ ኣቢልካ ጸሓፊ እንተዘይኢልካያ። ኣጻብዕትኻ ሓደ ቃል ድሕሪ’ቲ ሓደ ኣብ ወረቐት ወይ ኮምፕዩተር ከተስፍራ እንተዘይደሪኽካያ። ብሓጺሩ፡ ሓሳባትካ ኣብ ተግባር እንተዘይኣውዒልካዮ፡ ትጸሓፍ መጽሓፍ ኣይክትህሉን’ያ።

ህይወት ብመሰናኽላት ዝተኸበት’ያ። ሕጽረት ግዜ፥ ድኻም፥ ኣሉታዊ ስምዒታት፥ ምጥርጣር ወዘተ ቀቅድሜኻ እናሓለፉ ክዕንቅፉኻ’ዮም። ግን ኪኖ’ዚ ጠምት። ምንዮትካ ከተተግበር  ሓደ ጽሑፍ ድሕሪ’ቲ ሓደ ክትሕንጥጥ ፈትን። ብቑዕ ፍርያት ዘይክኸውን ይኽእል’ዩ። ባዕሉ ይፈልጥ። ሱቕ ኢልካ ጥራሕ ጽሓፍ። ከምዚ ዝኣመሰለ ዕንቅፋት ንዘለካ ተጽዕኖታት ዘይስገር ኣምሲሉ ክድህከካ ዕድል ኣይትሃቦ። ጸሓፋይ እንዲኻ ክትከውን ደሊኻ ዘለኻ? በቃ እንተጺሕፍካ ጥራሕ ኢኻ ጸሓፋይ ትኸውን!

ገለ ሰባት፡ ነዞም መሰናኽላት ሓሊፎም ዝጽሕፉ ኣለዉ። እዞም ሰባት፡ ብስሩዕ መንገዲ ኣከታቲሎም ይጽሕፉ። መዓልታዊ ንነብሶም ብእዝና ወጢጦም ኣብ ሰድያ ብምቕማጥ 15 ወይ 30 ደቒቕ ከይጸሓፈት ከይትትስእ ጸቒጦም ይሕዝዋ። ቴሌፎን ይደወል፡ ቢራ ይጸውዕ ጸማም ኣዚኒ ይህብዎ። ካብ መንበሮም ነቕ ከይበሉ ኣተኩርኦም ኣብ ምጽሓፍ ጥራሕ የቕንዑ። ብሓጺሩ፡ ነዚ ከም ልምዲ ሒዞም፡ ንነብሶም ብዲስፕሊን ቀይዶም ስለዝኸዱ ኣብ መወዳእታ ዝጀመርዎ ፕሮጀክት ይውድኡ፡ ዝተለምዎ ስራሕ ይዛዝሙ፡ ዝሓልምዋ ዝነበሩ መጽሓፍ ይሓትሙ።

ከምዚኦም ክንከውን እንተደሊና ኣቐዲምና ናይዘን ክልተ ሕቶታት ንጹር መልሲ ክንረክብ ኣለና።

ብዛዕባ እንታይ ክጽሕፍ ይደሊ? ስለምንታይ ከ ነዛ መጽሓፍ ክጽሕፍ ደልየ ኣለኹ?

ናይዘን ክልተ ሕቶታት ንጹር መልሲ እንተዘይብልና፡ ብርግጽ ዝጀመርናዮ ፕሮጀክት ኣብ መዛዘሚ ኣይከነብጽሖን ኢና። ወይ ውን ፈጺምና ነቲ ፕሮጀክት ኣይክንጅምሮን ኢና።

ልሙጽ መንገዲ ዝበሃል የለን። ኩሎም ጸሓፍቲ ዝተፈላለየ መሰናኽላት የጋጥሞም’ዩ። ብዘይ መሰናኽላት ምስጋር ዝዕመም ስራሕ የለን። ምስ መንደቕ ክንናጎጽ ኢና፡ ተስፋ ምቑራጽ ከንጸላልወና’ዩ። ምናልባት ውን ፍረ ኣብ ዘይርከቦ ግዜና ነባኽን ዘለና ኮይኑ ክስምዓና’ዩ።

ግን ምልስ ኢልና ስለምንታይ ክንጽሕፍ ከምዝወሰና ንነብስና ንሕተት። ናይዚ ሓያል ዝኾነ ምኽንያት ኣብ ቀዳማይ ቀጸላ ሓንጎልና እንተኣቐሚጥናዮ፡ መዓልታዊ ዝተወሰነ ደቓይቕ ናይ ምጽሓፍ ልምዲ እንተኣጥሪና፡ ብርግጽ ዕላማና ክንሃርም ኢና።

ስለዚ፡ መጽሓፍ ናይ ምጽሓፍ ልዑል ድሌት እንተለኩም፡ ነቶም መሰረታውያ ነገራት ምጽሓፍ ደረጃ ብደረጃ ንምምሃር ኣብዚ ጠውቑ። መፍትሕ ኣካዳሚ ንናይ ናይ 2020 ሕልምኹም ከተግብር ቅሩብ’ዩ።

ብድሓን ምጽኡ!

COMMENTS